top of page

Mimořádné opatření vlády platné od 22.11.2021

Na základě Mimořádného opatření vlády, platného od 22.11.2021 od 00:00 hod. je nutné se řídit následujícími pravidly (celé znění Mimořádného opatření naleznete zde: https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/omezeni-maloobchodu--cele-zneni-1028.pdf ):

 

  1. Viz odst. 8 - při používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb se zakazuje vstup osobám s klinickými příznaky onemocnění covid-19 a osobám (mimo dětí do 12 let věku), které nesplňují tyto podmínky, které je provozovatel POVINEN kontrolovat:
    -  osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem – jde-li o osobu do dovršení 18 let věku, nebo osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, nebo osobu, která již očkována byla, ale od aplikace očkování ještě neuběhla předepsaná lhůta (podrobnosti viz Mimořádné opatření), nebo osobu plně očkovanou proti onemocnění covid-19

 

  1. Viz odst. 14 d) – v případě sportovních utkání a sportovní přípravy organizované sportovními svazy je nutné dodržet následující podmínky:

  • organizátor musí vést vždy evidenci osob účastnících se sportovní přípravy nebo sportovního utkání pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví

  • zakazuje se účast sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19

  • zakazuje se účast sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu v případě, že má být v jeden čas přítomno na sportovní přípravě nebo sportovním utkání více než 20 osob a že nesplňují, s výjimkou dětí do 12 let věku, tyto podmínky:
    -  osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem – jde-li o osobu do dovršení 18 let věku, nebo osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, nebo osobu, která již očkována byla, ale od aplikace očkování ještě neuběhla předepsaná lhůta (podrobnosti viz Mimořádné opatření), nebo osobu plně očkovanou proti onemocnění covid-19

bottom of page